ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.ย. 55 ถึง 14 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555