แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ที่
สถานที่
ที่ตั้ง
ข้อมูล/ความรู้
1
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 2  อาคาร 108 ร. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130
ให้บริการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
2
ห้องปฎิบัติการทางภาษา
ชั้น 2  อาคาร 108 ร. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130
ให้บริการสืบค้นและความรู้ด้านภาษา
3
ห้องอัจฉริยะภาพ
ชั้น 2  อาคาร 108 ร. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130
ให้บริการ  และฝึกการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
4
ห้องสมุด
ชั้น 2  อาคาร ก.  โรงเรียนนาทรายวิทยาคม        ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130
ให้บริการสืบค้นข้อมูลความรู้ทั่วไป  ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  หนังสือ   อินเตอร์เน็ต  วีซีดี 
เป็นต้น

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ที่

สถานที่

ที่ตั้ง

ข้อมูล/ความรู้

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทราย

ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130

ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  สุขอนามัย

2

วัดธาตุอุโมงค์

ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130

ให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมและวัตถุธาตุสมัยโบราณ

3

วัดธาตุไทรงาม

ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130

ให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมและวัตถุธาตุสมัยโบราณ

4

สวนป่าตะวัน

เลขที่ 179 บ้านโนนสมโภชน์ ม.10 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทร 0832902373, 0850107172

ผู้ประสานงาน : คุณระพีพรรณ จันทรสา

ให้ความรู้ด้านสมุนไพร

5

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

269 หมู่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์    จ.อุดรธานี  41130  (042-258111-4)

ให้ความรู้ด้านสุขภาพสุขอนามัย 

6

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลย์รักษ์

กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์  225 หมู่ที่  11 ต.บ้านแดง

อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 41130

โทร 042258241 แฟกซ์ 042258241

 อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130

ให้บริการสืบค้นข้อมูลความรู้ทั่วไป  ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  หนังสือ   อินเตอร์เน็ต  วีซีดี 

เป็นต้น

7

วัดพระแท่น

ต.บ้านแดง  อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130

ให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม   วัตถุสถานโบราณ  เกจิอาจารย์ที่คนเคารพนับถือ

8

ศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

หมู่ 15  ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี  41130

ให้ความรู้เกี่ยวกับการมัดย้อมผ้า  การลงคราม  ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง

ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี   ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี