ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

๑. ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์  ( พิบูลย์รักษ์พิทยา )

ตำบลนาทราย   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดการเรียนการสอน แบบสหศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่เรียนจากสภาตำบลนาทราย โดยนายบัวเรียน จันทา  กำนันตำบลนาทราย และชุมนาทราย - น้ำรอด  ใช้สถานที่ศาลาประชาคมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

วันที่    มกราคม  ๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์   โดยนายดำเนิน   สีหนาท   

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์   ได้มีคำสั่ง ๖ / ๑๕๓๔   แต่งตั้งให้  นายประโมทย์ พวงสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ ๒  โรงเรียนบ้านแดงสรรค์   เป็นผู้ประสานงานประจำโรงเรียนนาทราย - น้ำรอด

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม   ๒๕๓๔   เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก   โดยครูจากโรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนทุกหมวด วิชาวันละ ๓ - ๔ คน พร้อมนักการภารโรงมาปฏิบัติ หน้าที่อีก ๑ คน  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ตำบลนาทราย ตำบลดอนกลอย และตำบลบ้านแดง ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอพิบูลรักษ์

ปีการศึกษา  ๒๕๓๕ มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๐๐  คน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ จำนวน  ๔๔  คน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๐๐ คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒๖ คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน  ๔๘  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน  ๕๖  คน

วันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ชื่อ  โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  ตำบลนาทราย  กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี  และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี   ได้มีคำสั่ง  ๖๒/๒๕๓๗  สั่ง    วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๗  แต่งตั้งให้  นายดำเนิน   สีหนาท  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ขณะนั้นมาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนนาทรายวิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง  แทน  นายประโมทย์    พวงสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ทำหน้าที่ผู้ประสานงานในขณะนั้น และได้จัดสรร  งบประมาณหมวดค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก,ข,ค  บ้านพักครูแบบมาตรฐาน  ๒๐๕/๒๖   บ้านพักภารโรง /๓๒  ห้องน้ำห้องส้วมแบบ    ที่ / ๒๗  สนามบาสเกตบอลขนาดเล็กเสริมเหล็ก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 522.94 KB