วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม  จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี ๒๕๕๗
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
ธี โร  สุขสํ วาโส “อยู่ร่วมกับนักปราชญ์ย่อมเป็นสุข”