พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  และจริยธรรม  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  จัดหาสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้พอเพียงและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย

๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.12 KB