คณะผู้บริหาร

นายประหยัด ปัดถาวะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา