ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน สีหนาท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม-พฤษภาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประโมทย์ พวงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร นครแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2547
ชื่อ-นามสกุล : นางบรรจบ มาเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2553
ชื่อ-นามสกุล : นางเจนจิรา ศรีนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร นามมะลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556