คณะผู้บริหาร

นายสมภาร นามมะลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประหยัด ปัดถาวะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา