กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวดี มงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
ผู้ช่วยครู

นางสาวณัฐชุดา จันดา
ผู้ช่วยครู