กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุคนธ์ บุญภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนีรนุช อุดมศักดิ์
ผู้ช่วยครู