บุคคลกรสนับสนุนการสอน

นางณัชยา ชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายมินทร์สภัฎ บุญพา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายอังคาร แก้วมูลตรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพิชชานันท์ วงศ์พุฒ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุปรียา หนึ่งโชคชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

ส.อ.สถาปนิก คุณประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสต