กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนภาพร แก้วมูลตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีระ ประสงค์สุข
ครู คศ.1

นางนิภาพร จุลอักษร
ครู คศ.1