กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิรุฬห์ชิต ขุบุญชิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะนัย นาสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวพัทธ์ปิยา สิงห์เสนา
ผู้ช่วยครู