กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุวพิชญ์ ภาวะชาติ
ครู คศ.1

นายกำธร สวัสดิ์นะที
ครูผู้ช่วย