กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคฑาวุธ สายทอง
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐนันท์ ศรีภิรมย์
ครูผู้ช่วย