กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเกรียงไกร สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวรินรดา นรินททร์
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ พิมพนอม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบ
ผู้ช่วยครู

นายสุรเดช จันทา
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทวดี บุญเกิด
ผู้ช่วยครู