กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์ฉาย ชนะบุญ
ครู คศ.1

นางสุพัตรา เหล่ายา
ผู้ช่วยครู