คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประโมทย์ พวงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ พึ่งยาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย หนองนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล สมสนุก
ตำแหน่ง : ผู้แทน อปท
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติพงศ์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางแววตา ชาวนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร แก้วมูลตรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมีชัย มูลธานี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร นามมะลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา